24/08/2016

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N2

日本語能力試験 完全模試 N2 JLPT Kanzen Moshi N2
日本語能力試験 完全模試 N2
JLPT Kanzen Moshi N2
Hôm nay xin giới thiệu đến tất cả các bạn những tài liệu luyện thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N2, lưu ý là bài viết này sẽ cập nhật thường xuyên mỗi khi có được tài liệu mới. Đa số những cuốn dưới đây đều đầy đủ sách PDF và AudioCD nếu có, những sách không ghi chú là đầy đủ và có ghi chú là thiếu 1 phần nào đó. Mong các bạn tiếp tục đóng góp tài liệu để bộ tài liệu của chúng ta tuyệt vời hơn nữa nhé !
1. 日本語総まとめ N2 文法 | Nihongo Soumatome N2 Bunpou
2. 日本語総まとめ N2 聴解 | Nihongo Soumatome N2 Choukai
3. 日本語総まとめ N2 読解 | Nihongo Soumatome N2 Dokkai
4. 日本語総まとめ N2 語彙 | Nihongo Soumatome N2 Goi
5. 日本語総まとめ N2 漢字 | Nihongo Soumatome N2 Kanji
6. 新完全マスターN2 文法 | Shin Kanzen Master N2 Bunpou
7. 新完全マスターN2 聴解 | Shin Kanzen Master N2 Choukai
8. 新完全マスターN2 読解 | Shin Kanzen Master N2 Dokkai
9. 新完全マスターN2 語彙 | Shin Kanzen Master N2 Goi
10. 新完全マスタ-N2 漢字 | Shin Kanzen Master N2 Kanji
11. 耳から覚える文法トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Bunpou N2
12. 耳から覚える聴解トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Choukai N2
13. 耳から覚える語彙トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Goi N2
14. 日本語能力試験問題集 N2 文法 スピードマスター | Speed Master Bunpou N2
15. 日本語能力試験問題集 N2 聴解 スピードマスター | Speed Master Choukai N2
16. 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター | Speed Master Dokkai N2
17. 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター | Speed Master Goi N2
18. 合格できる日本語能力試験 N2 - Gokaku Dekiru N2
19. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 | Pattern-Betsu Tettei Drill N2
20.試験に出る 文法 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou N1 N2
21.試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2
22. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2
23.試験に出る 文字 語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Moji Goi N1 N2
24. 日本語能力試験模試と対策 N2 | JLPT Moshi to Taisaku N2
25. 日本語能力試験N2予想問題集 | JLPT Yosou Mondaishuu N2
26. 日本語能力試験 完全模試 N2 | JLPT Kanzen Moshi N2
27. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文法 | Drill Drill N2 Bunpou
28. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 聴解・読解 | Drill Drill N2 Choukai Dokkai
29. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文字・語彙 | Drill Drill N2 Moji Goi
30. 日本語能力試験 公式問題集 N2 | JLPT Koushiki Mondaishu N2
31. 実力アップ!日本語能力試験 N2 読む 文章の文法・読解 | Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu
---------------------------------------------------------
XEM ONLINE :
1. 日本語総まとめ N2 文法 : Xem 
2. 日本語総まとめ N2 聴解 : Xem 
3. 日本語総まとめ N2 読解 : Xem 
4. 日本語総まとめ N2 語彙 : Xem 
5. 日本語総まとめ N2 漢字 : Xem 
6. 新完全マスターN2 文法 : Xem 
7. 新完全マスターN2 聴解 : Xem 
8. 新完全マスターN2 読解 : Xem 
9. 新完全マスターN2 語彙 : Xem 
10. 新完全マスタ-N2 漢字 : Xem
11. 耳から覚える文法トレーニング N2 : Xem
12. 耳から覚える聴解トレーニング N2 : Xem
13. 耳から覚える語彙トレーニング N2 : Xem
14. 日本語能力試験問題集 N2 文法 スピードマスター : Xem
15. 日本語能力試験問題集 N2 聴解 スピードマスター : Xem 
16. 日本語能力試験問題集 N2 読解 スピードマスター : Xem 
17. 日本語能力試験問題集 N2 語彙 スピードマスター : Xem 
18. 合格できる日本語能力試験 N2 : Xem
19. パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 : Xem
20. 試験に出る 文法 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou N1 N2 : Xem
21. 試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2 : Xem
22. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2 : Xem
23. 試験に出る 文字 語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Moji Goi N1 N2 : Xem
24. 日本語能力試験模試と対策 N2 : Xem 
25. 日本語能力試験 N2 予想問題集 : Xem
26. 日本語能力試験 完全模試 N2 : Xem
27. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文法 : Xem
28. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 聴解・読解 : Xem
29. ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文字・語彙 : Xem
30. 日本語能力試験 公式問題集 N2 : Xem 31. 実力アップ!日本語能力試験 N2 読む : Xem
-----------------------------------------------------------
JLPT N2 ON YOUTUBE :

 
-----------------------------------------------------------
LINK DOWNLOAD:

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU :
1. Fshare (full updated 22.8.2016): Click here

2. Fshare : Click here
3. Mediafire : Click here
Password unlock link : studyjapanese.net 

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ
Password unlock link : studyjapanese.net 


1. Nihongo Soumatome N2 Bunpou 

日本語総まとめ N2 文法

Mediafire | Fshare | Mega

2. Nihongo Soumatome N2 Choukai

本語総まとめ N2 聴解

Mediafire | Fshare | Mega
3. Nihongo Soumatome N2 Dokkai

日本語総まとめ N2 読解

Mediafire | Fshare | Mega

4. Nihongo Soumatome N2 Goi

日本語総まとめ N2 語彙

Mediafire | Fshare | Mega5. Nihongo Soumatome N2 Kanji

日本語総まとめ N2 漢字

Mediafire | Fshare | Mega
6. Shin Kanzen Master N2 Bunpou

新完全マスターN2 文法

Mediafire | Fshare | Mega7. Shin Kanzen Master N2 Choukai
新完全マスターN2 聴解
Mediafire | Fshare | Mega

8. Shin Kanzen Master N2 Dokkai
新完全マスターN2 読解
Mediafire | Fshare | Mega 


9. Shin Kanzen Master N2 Goi
新完全マスターN2 語彙
Mediafire | Fshare | Mega


10. Shin Kanzen Master N2 Kanji
新完全マスターN2 漢字
Mediafire | Fshare | Mega

 
11. Mimi kara oboeru Bunpou N2
耳から覚える文法トレーニングN2
Mediafire | Fshare | Mega


12. Mimi kara oboeru Choukai N2
 耳から覚える聴解トレーニングN2
Mediafire | Fshare | Mega


13. Mimi kara oboeru Goi N2
耳から覚える語彙トレーニングN2
Mediafire | Fshare | Mega


14. Speed Master Bunpou N2
日本語能力試験問題集 N2 文法
スピードマスター
Mediafire | Fshare | Mega
15. Speed Master Choukai N2
日本語能力試験問題集 N2 聴解
スピードマスター
Mediafire | Fshare | Mega

16. Speed Master Dokkai N2
日本語能力試験問題集 N2 読解
スピードマスター
 Mediafire | Fshare | Mega


 17. Speed Master Goi N2
日本語能力試験問題集 N2 語彙
スピードマスター
Mediafire | Fshare | Mega
18. Gokaku Dekiru N2
合格できる日本語能力試験 N2
Mediafire | Fshare | Mega19. Pattern-Betsu Tettei Drill N2
 パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 
 Mediafire | Fshare | Mega


20. Shiken ni deru Bunpou N1 N2
試験に出る 文法 N1 N2
 Mediafire | Fshare | Mega
 21. Shiken ni deru Choukai N1 N2
試験に出る 聴解 N1 N2
 Mediafire | Fshare | Mega

22. Shiken ni deru Dokkai N1 N2
 試験に出る 読解 N1 N2 
 Mediafire | Fshare | Mega  

23. Shiken ni deru Moji Goi N1 N2
試験に出る 文字 語彙 N1 N2
 Mediafire | Fshare | Mega


24. JLPT Moshi to Taisaku N2
 日本語能力試験模試と対策 N2
 Mediafire | Fshare | Mega25. JLPT Yosou Mondaishuu N2
 日本語能力試験N2予想問題集
 Mediafire | Fshare | Mega

26JLPT Kanzen Moshi N2
 日本語能力試験 完全模試 N2
 Mediafire | Fshare | Mega27. Drill & Drill N2 Bunpou
 ドリル&ドリル日本語能力試験N2 文法

  Mediafire | Fshare | Mega


28. Drill & Drill N2 Choukai Dokkai
ドリル&ドリル日本語能力試験N2 聴解・読解
  Mediafire | Fshare | Mega
   
29. Drill & Drill N2 Moji Goi
ドリル&ドリル日本語能力試験N2文字・語彙
  Mediafire | Fshare | Mega30. JLPT Koushiki Mondaishu N2
 日本語能力試験 公式問題集 N2
  Mediafire | Fshare | Mega
31. Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu
実力アップ!日本語能力試験 N2 読む
文章の文法・読解 
Mediafire | Fshare | Mega


-----------------------------------------------------------
LINKs ĐÓNG GÓP : (Đã cập nhật đầy đủ lên bài viết)

1. Nguyễn Sĩ Tú :
- Bộ Shiken ni Deru (4 cuốn) : Click here
- Goukaku Dekiru : Click here
- Speed Master N2 Bunpou : Click here
- Speed Master N2 Choukai : Click here
- Drill & Drill N2 Bunpou : Click here
- Drill & Drill N2 Choukai Dokkai : Click here
- Drill & Drill N2 Moji Goi : Click here
2. Noname :
- Yosou mondaishuu N2 : Click here
- Speed Master Goi N2: Click here
- Gokaku dekiru N2 : Click here
- パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 : Click here
- 新完全マスター 聴解 N2 (AudioCD) : Click here
- 耳から覚える聴解トレーニングN2 : Click here
- 耳から覚える語彙トレーニングN2 : Click here
Password unlock link: haybietchiase
3. Hai mv :
- Nihongo Sou Matome N2 Choukai - CD1 : Click here
4. PHUC Tran Thi Thanh :
- Nihongo Sou Matome N2 Choukai - CD2 : Click here 
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đóng góp để làm phong phú thêm bài viết này !!!
Comments
120 Comments

120 comments:

 1. bao gio co soumatome n1 ha anh chau,em tim tren mang nhung khong thay link

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đang tích cực tìm kiếm đây em. Chừng nào có sẽ post lên ngay.
   Thân,

   Xóa
 2. Đây là đề thi mẫu theo chuẩn mới được xuất bản vào đầu năm 2012:
  Có đầy đủ file pdf( Đề+ Đáp án + Script) + Mp3

  Chúc các bạn thi tốt nhé!

  http://diendantiengnhat.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1290&extra=page%3D1

  Trả lờiXóa
 3. Bạn có phần nghe của nihongo sou matome k?
  cảm ơn bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 4. Bạn có phần nghe của nihongo sou matome N2 k?
  cảm ơn bạn nhiều

  Trả lờiXóa
 5. Bạn ơi, bạn có đề thi và đáp án N5 các năm gần đây không. Mình chuẩn bị thi nên rất cần có đề để luyện tập. Mong bạn giúp đỡ.Cám ơn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đây bạn:

   http://diendantiengnhat.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1290

   Xóa
 6. Chao Ban!
  Ban co file pdf ve 日本語総まとめ N2 聴解 ko?
  Minh tim mai ko thay file luyen nghe nay@~@

  Trả lờiXóa
 7. Chào anh châu và các bạn.
  Nhà sách nhỏ đối diện DH XHNV quận 1 có bán sách Nghe N2 lẫn N1. Mình đã mua ở đó được cả 2 quyển nghe này , Nhưng không có CD.

  Hôm nay bạn Hai Mv đã post phần nghe.

  Các bạn thử đến đó mua.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ah . còn đây là Nihongo Sou Matome - N1. Bunpou

   Các bạn download bằng Torrent nhé.

   http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4254846

   Xóa
 8. Mimi Kara Oboeru Bunpou_ N2 Book + CD

  http://diendantiengnhat.net/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1788&extra=page%3D1

  Trả lờiXóa
 9. đây là 2 cuốn tài liệu luyện thi N2
  ngữ pháp: http://www.mediafire.com/view/?o7adu9vr00lkp1k
  Kanji: http://www.mediafire.com/?q5c8gv7u9xxkpyb

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks Tiên Trương đã chia sẻ tài liệu nhé.
   Thân,

   Xóa
 10. sao minh download khong duoc vay? giup minh voi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ban download link nao? Ban lam toi buoc nao? No co thong bao message gi khong?

   Xóa
 11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 12. duoi day la link down CD2 cua Nihongo Sou Matome N2 nha A. Chau, mong duoc dong gop tai lieu cua minh them phong phu.

  http://www.mediafire.com/?c9nlau8tj64llo1

  thanks anh Chau nhiu

  Thanh Phuc

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks Thanh Phuc nhiều nhé.
   Chúc bạn khỏe mạnh và thành công trong cuộc sống.
   Thân,

   Xóa
  2. Thay mặt những người học tiếng Nhật chân thành cảm ơn PHUC Tran Thi Thanh.
   Chúc bạn sức khỏe , thành đạt , hạnh phúc.

   http://www.facebook.com/khoa.tran.79025


   Xóa
 13. Chào anh Châu, đây là quyển đề tổng hợp N2 ( bao gồm 1 đề)

  Yosou mondaishuu N2

  http://www.mediafire.com/folder/92y8i7bg726i1/Yosou_mondaishuu_N2
  pass : haybietchiase

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào các bạn những tài liệu phía trên a Châu đã post là những tài liệu ôn theo chuyên đề: Bunpou, Kanji, Goi, Dokkai, Choukai

   Sau khi học những quyển này chúng ta cần giải đề nhé.
   Yosou mondaishuu N2 = 言語知識 + 聴解

   Mong các bạn đóng góp thêm tài liệu giúp web của a Châu ngày càng phong phú nhé

   Cảm ơn các bạn

   Xóa
 14. Thanks minhkhoadt nhiều.
  Thân,

  Trả lờiXóa
 15. tks bạn nhiều nhé!!
  nhưng mà những tài liệu N2 này có đáp án ko nhỉ? :(

  Trả lờiXóa
 16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 17. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
  2. Bạn ơi sao phần Gokaku dekiru N2 mình download không được. Hình như File bị khóa rồi.

   Xóa
  3. Gokaku dekiru N2 vẫn down bình thường bạn nhé, password như ở trên.
   Thân,

   Xóa
 19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 20. bạn ơi có shin kanzen master n1 bunpou ko bạn? nếu có up cho mọi người với nhé bạn. ^^^^^^^^^^bao lâu chờ đợi......

  Trả lờiXóa
 21. A Châu, khi nào thấy Nihongo nouryoku shiken N1-N2 shiken ni deru choukai, thì up lên giùm e với nhé... có 3CD mà e kiếm mãi ko ở đâu có, có bạn nói up trên 4rum nào đấy rồi?!?! e có sách mà ko có CD :(( bi kịch @@.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sách bạn cần mới chỉ có bản PDF thôi chứ chưa có Audio CD. Bạn có thể xem tại đây nhé.
   Thân,

   Xóa
 22. là cuốn này a ơihttp://www.amazon.co.jp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93N1%E3%83%BBN2-%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AB%E5%87%BA%E3%82%8B%E8%81%B4%E8%A7%A3-%E7%AD%92%E4%BA%95-%E7%94%B1%E7%BE%8E%E5%AD%90/dp/4342881799

  , cuốn e cần tìm là Nghe hiểu( Choukai) e cần CD ạ, :), cuốn của anh là Đọc hiểu ( Dokkai) ạ)

  Trả lờiXóa
 23. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn có thì có thể chia sẻ lên diễn đàn để mọi người cùng học được ko nhỉ?Thanks

   Xóa
 24. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 25. Chao ban,
  Minh dang luyen N2. Minh thay tai lieu cua bo Mimi kara oboeru rat hay. Nhung hien tai chi thay co cuon Ngu Phap. Neu co the ban share cho minh cuoi Tu vung , va Nghe hieu duoc ko?
  耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN2
  耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN2

  Cam on ban rat nhieu. Mong duoc su giup do!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

   Xóa
 26. toàn tài liệu quý, cảm ơn cả nhà :)

  Trả lờiXóa
 27. Thank moi nguoi. minh cung dang on N2. dinh cuoi nam thi. Ban nao muon trao doi thi add nick minh nhe.

  thanhtung1994vn@gmail.com

  Chung ta se trao doi qua skyper

  Trả lờiXóa
 28. vao trang nay tim sach xuong y rua

  Trả lờiXóa
 29. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks Khoa nhé. Mình đã bổ sung 2 sách mới vào bài viết rồi nha mọi người.
   Thân,

   Xóa
 30. Moi nguoi oi, ai co sach cua Shin Kanzen Choukai N2 thi` cho em xin voi

  Trả lờiXóa
 31. uhm,dung rui,minh thay phan Shin Kanzen Choukai N2 nghe rat hey ,nhung ko co sach ak,,hihi,ban nao co cho minh xin voi..hihi

  Trả lờiXóa
 32. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks Khoa nhé, để a cập nhật vào bài viết. Bữa giờ bận việc nên cũng hơi lơ là cái web, mong Khoa và bà con thông cảm.
   Thân,

   Xóa
 33. ngày xưa đi luyện thi,đã ít tài liệu thì tài liệu cũ và không đầy đủ.
  bây giờ các bạn thi có quá nhiều tài liệu hay và free như vậy, tuyệt quá, chúc mừng các bạn. có một chút ghen tỵ.

  Trả lờiXóa
 34. ad ơi,moi có thể gộp lại tất cả thành 1 file để download cho tiện không,download từng file thế này sợ sót và lâu lắm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý kiến này mình sẽ ghi nhận và sẽ cố gắng thực hiện.
   Thân,

   Xóa
  2. Bạn nên đăng ký một tài khoản mediafire, sau đó folow toàn bộ file or folder muốn down về. Sau đó bạn dùng phần mềm Mediafire Desktop (của Mediafire luôn) đề sync về máy, như thế vừa nhanh lại vừa tiện (như kiểu cắm torent ý).

   Ps: Nếu ad có thể gỡ bỏ pass download thì tốt quá :-D

   Xóa
 35. Mình đang học tiếng Nhật và trang web này như 1 thư viện sách vậy. Thật quá tuyệt. Cảm ơn bạn rất nhiều.

  Nhân tiện đây, mình đang cố tìm bộ sách Kanji Master và bộ sách Upper Intermediate Grammar book như ở dưới đây, nếu bạn có vui lòng chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.
  - http://en.arc-academy.net/about/publishing_detail1.html
  - http://www.cdjapan.co.jp/detailview.html?KEY=NEOBK-733773

  Trả lờiXóa
 36. anh Hồ Minh Châu cho em hỏi với ạ. Giáo trình 耳から覚える聴解トレーニングN2 | Mimi kara oboeru Choukai N2 có nghe online được không ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. To Ngân Thảo Trần,
   Vì host 4Shared dành cho để upload file nghe online lâu lâu hay khóa tài khoản nên a cũng ngại up lắm em ah. Anh sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ đưa lên phục vụ bà con.
   Thân,

   Xóa
  2. thanks you very much! Nhờ có trang web này của anh em đã tìm được rất nhiều cuốn sách hay và bổ ích cho quá trình học tiếng nhật của em. Em chúc anh sẽ tìm được thêm nhiều đầu sách mới để phục vụ cho bà con ạ.

   Xóa
 37. cả nhà có ai có file 新完全マスタ聴解 n2(book) khong.
  cho minh xin nhe

  Trả lờiXóa
 38. Cảm ơn mọi người nha, tài liệu tổng hợp đầy đủ làm mình vững tâm hơn nhiều. Mong rằng mình sẽ đủ kiên nhẫn để học và qua được tiếng Nhật ma quái này.

  Trả lờiXóa
 39. mọi người ơi có ai có file nghe của quyển 2kyuu mondaishuu mà có mấy số 1234 ở giữa trang bìa k ạ.

  Trả lờiXóa
 40. Có bạn nào có file nghe của N3聞く và N2聞く không?Cho mình xin với!!!!

  Trả lờiXóa
 41. ai co quyen 日本語能力試験 模試と対策 N2 khong?

  Trả lờiXóa
 42. có bạn nào có đáp án cho đề thi N2 này ko cho mình xin với, thanks!!!
  http://www.mediafire.com/view/38wly2glzcw66qc/gengo_L2_2.pdf

  Trả lờiXóa
 43. Konnichiwa!
  I wanna add Sou Matome Bunpou N2 Answers
  You can get it here:
  http://natachandesu.blogspot.com/2014/04/nihongo-sou-matome-n2-bunpou.html

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thank you very much. I wasted a lot of time to find it.

   Xóa
 44. có ai có thể mua được quyển Soumatome choukai N2 không. nếu mua được làm ơn Ship cho mình ngoài hà nội. mình sẽ gửi tiền qua tài khoản... liên hệ với mình theo SDT : 01684756722... tìm mua mấy hiệu sách ngoài hà nội không có
  Please!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. To Nj Nj: Em down tài liệu trên và in ra học cũng ok rồi em, vừa kinh tế vừa nhanh. Chúc em ôn luyện hiệu quả nhé !
   Thân,

   Xóa
  2. Hiện tại cuốn soumatome choukai của N2 chưa thấy update, không biết mod có không ,up lên cho pà kon xài với....

   Xóa
 45. Ai giúp mình với!!!! Làm cách nào để tải được tài liệu N2 về đt ip5s được k . Mình mới qa Nhật lại k đem theo laptop :(( tài liệu k mua đc sách đắt qa :( ai biết chỉ mình vs お願いします

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. To nguyen thuytien:
   Không tải về máy được hoặc ko có máy thì em xem online tại đây nhé.
   Thân,

   Xóa
 46. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 47. có ai có sách 日本語パワードリル N2 không nhỉ,mình tìm để download mà không thấy

  http://books.google.com.vn/books/about/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%AB_N2_%E6%96%87%E6%B3%95.html?id=rmB0Am6oCWoC&redir_esc=y

  Trả lờiXóa
 48. Anh janpan my love oi! em khong download duoc LINK DOWNLOAD:
  1. Fshare : Click here
  2. Mediafire : Click here
  -----------------------------------------------------------
  LINKs ĐÓNG GÓP :
  1. Hai mv :
  - Nihongo Sou Matome N2 Choukai - CD1 : Click here
  2. PHUC Tran Thi Thanh :
  - Nihongo Sou Matome N2 Choukai - CD2 : Click here
  3. Noname :
  - Yosou mondaishuu N2 : Click here
  - Speed Master Goi N2: Click here
  - Gokaku dekiru N2 : Click here
  - パターン別徹底ドリル日本語能力試験 N2 : Click here
  - 新完全マスター 聴解 N2 (AudioCD) : Click here
  - 耳から覚える聴解トレーニングN2 : Click here
  - 耳から覚える語彙トレーニングN2 : Click here
  Password unlock link: haybietchiase

  co cach nao giup em download dc phan nay khong ah.
  thank nhieu!

  Trả lờiXóa
 49. To Thanh Hien Nguyen: Links trên còn rất ok, chưa cái nào bị lỗi cả. Em cứ click vào chữ "Click here" vào trong thư mục đó rồi click vào link mong muốn để down về thôi em, có thể phải chờ vài giây để load. Nếu ko rành về máy tính em có thể nhờ bạn bè và người quen trợ giúp, vì nó khá dễ.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em đã click vào "Click here" nhưng nó báo file set private, yêu cầu đăng nhập rồi Request access hoặc Switch account nhưng vẫn ko ra được cái link mong muốn để tải về ạ. Anh giúp em với :(

   Xóa
  2. Em cũng bị giống bạn này nè, link audio của mimi kara oboeru die rồi hay sao ấy, giúp em với nhé.

   Xóa
 50. AD ơi, có links download files CD N3 聞く (Preparatory course for the Japanese language Proficiency test) không? có thể tìm giúp mình được không? cảm ơn nhé!

  Trả lờiXóa
 51. add có file nghe cua cuốn パターン別徹底ドリル日本語能力試験N2 k?
  ở trên trang web chỉ có sách thôi, k có file nghe

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. có đầy đủ đây nè bạn
   https://www.mediafire.com/#9to9wu5k4bdxb

   Xóa
 52. Em download ddc nhiều tài liệu cần thiết lắm.
  Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!

  Trả lờiXóa
 53. bạn ơi mình không download đk.bạn giúp mình gửi tài liệu vào mail cho mình đk ko.honghtpt@gmail.com

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn không download đucợ cái nào,có gửi mail thì cũng khó vì gmail giới hạn dung lượng file đính kèm

   Xóa
 54. Bạn ơi có cd của quyển tanki master N2 không vậy? cho mình xin với

  Trả lờiXóa
 55. hiện tại mình có 日本語パワードリル N2 và N3 bản cứng,vì không có tiền scan để up lên,nên ai muốn có nó thì có thể mượn mình photo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. moi nguoi co cuon 耳から覚える日本語能力試験n2 dich sang tieng viet khong cho minh xin voi

   Xóa
  2. bạn ở đâu vậy minh muốn để photo để học

   Xóa
 56. JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Choukai_AudioCD file này bị hư rồi add ơi, tải cả mediafire vs fshare điều bị hỏng, giải nén ko được.

  Trả lờiXóa
 57. Links vẫn ổn, file JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Choukai_AudioCD a down về giải nén vẫn tốt, em thử lại xem nhé.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Add ơi. Có file book của giáo trình này chưa ạ?

   Xóa
 58. Bác nào có file sách hoặc pdf của giáo trình JML.Shin.Kanzen.Masuta.N2.Choukai cho em xin dường link! e xin chân thành cảm ơn

  Trả lờiXóa
 59. bác ơi e ko tải được gokaku dekiru n2 :(((

  Trả lờiXóa
 60. có bác nào có script nghe soumatome n2 ko chia sẻ mình với

  Trả lờiXóa
 61. https://www.youtube.com/playlist?list=PL2YGEr33oe0eTqlvV0l-l5izvEj2xodIU

  JLPT 総まとめ N2 聴解 được tổng hợp dạng video rất dễ học nè các bạn

  Trả lờiXóa
 62. thanks before for the download link, but i can't find the pdf book of shin kanzen masuta n2 choukai. would you tell me where i should download? thanks a lot.

  Trả lờiXóa
 63. bạn nào có gokaku dekiru n2 file sách thì cho mình xin với, email là khanhdt192@gmail.com

  Trả lờiXóa
 64. các bác ơi, có đáp án phần N2choukai soumatome không, cho em xin với, email của em: bavuongbk@gmail.com. hự hự, thank các bác

  Trả lờiXóa
 65. Bạn nào cần tìm sách tiếng Nhật. Liên hệ nick face: Minna No Nihongo

  Trả lờiXóa
 66. http://www.fshare.vn/file/6FB4BWG6BOB6
  phần mềm giải nén cho máy macbook

  Trả lờiXóa
 67. Bạn nào có sách ドリル&ドリル日本語能力試験N2
  bộ 3 kỹ năng là 聴解・読解và文字・語彙 và 文法 không? cho mình xin với. mail là nhuduyen609@gmail.com. Mình tìm rất lâu mà không có chỗ nào có.

  Trả lờiXóa
 68. Bạn nào có cuốn 新完全漢字N2 không cho mình link với .

  Trả lờiXóa
 69. Bạn nào có cuốn 新完全漢字N2 không cho mình link với .

  Trả lờiXóa
 70. Đây là file audio của cuốn パターン別N2 chia sẻ cho mọi người

  http://www.mediafire.com/download/t67mqtjd7f7vbt0/Pattern-Betsu%20Tettei%20Drill%20N2-%20CD1.rar
  http://www.mediafire.com/download/9npeq4a5p26pbz4/Pattern-Betsu%20Tettei%20Drill%20N2-%20CD2.rar

  Trả lờiXóa
 71. Shin Kanzen N2 – Kanji https://mega.nz/#!X58zzKCZ!8BsnkLHXP3uhBPoO_v6RLH0wdteTc8XD8Km6d6DUb9s

  Trả lờiXóa
 72. Mình cảm ơn bạn nhiều nhé, mình tải được rồi. Tiện đây bạn có cuốn TRY N2 không cho mình link với. 有り難うございました。

  Trả lờiXóa
 73. Add ơi. có file book của Masuta N2 phần Choukai chưa ạ?

  Trả lờiXóa
 74. Shin Kanzen – Choukai (sach + CD) https://mega.nz/#!q40XybaB!zP0oyPcAp7kuYxenURCUENIiW7Z2Q6iVnYq3ooBLVtI

  Trả lờiXóa
 75. link gokaku dekiru die rùi add ơi

  Trả lờiXóa
 76. Nguyễn Bảo Ngọc18:50, 05/03/2016

  anh Châu ơi, em up sách N2 soumatome nghe đây rồi, a cập nhật cho các bạn
  http://www.mediafire.com/download/bbbewbniscp4ykw/Nihongo-Sou-Matome-N2-Listening-Textbook.pdf

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thanks e nhiều nhé. A đang cập nhật và thêm nhiều tài liệu mà anh mới sưu tập được.
   Thân,

   Xóa
 77. a ơi e muốn mua sách somatome ở hà nội thì chỗ nào bán

  Trả lờiXóa
 78. N2 yomu
  http://www.4shared.com/office/CNzEyVEMce/N2_.html

  N2 bun no ruru
  http://www.4shared.com/office/w4sFH9Uiba/N2_.html

  Trả lờiXóa
 79. N2 speed master bumpou
  http://www.4shared.com/office/WljN2Cl7ba/N2_online.html

  Trả lờiXóa
 80. Rất cảm ơn những người sáng lập website này, nhờ đó mình đã có thêm nhiều tài liệu bổ ích để học tiếng Nhật

  Trả lờiXóa
 81. Xin hỏi admin mình muốn post 1 tài liệu thì post luôn ở đây được không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tien Nguyen cứ share luôn tài liệu tại đây nhé, rồi mình sẽ cập nhật lên bài viết.

   Xóa
  2. mình đang thống kê lại 1 bảng tra cứu kanji, dành cho các bạn mới học, hiện tại mình mới chỉ cập nhật được hết đến N2 dựa theo các cuốn Soumatome và Kanji 512. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng cập nhật thêm
   https://drive.google.com/open?id=0B_X7GaEVG21zbk02c2w3c1dGa2M
   Hy vọng sẽ có ích đối với một số bạn. Thân.

   Xóa
 82. bạn nào có bản PDF cuốn TRY! 日本語能力試験N2 文法から伸ばす( ベトナム語版) không?? cho mình xin đi,chỉ có file nghe thôi...tìm hoài không ra bản PDf. plzz

  Trả lờiXóa