20/08/2016

Tổng hợp tài liệu luyện thi JLPT N1

日本語能力験 完全模試 N試1 JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力験 完全模試 N1
Dưới đây là những tài liệu luyện thi năng lực Nhật ngữ ở cấp độ N1 mà Japan, My Love sưu tập được tính đến ngày 9.9.2016. Gồm có :
1. 日本語総まとめ N1 文法 | Nihongo Soumatome N1 Bunpou
2. 日本語総まとめ N1 聴解 | Nihongo Soumatome N1 Choukai
3. 日本語総まとめ N1 読解 | Nihongo Soumatome N1 Dokkai
4. 日本語総まとめ N1 語彙 | Nihongo Soumatome N1 Goi
5. 日本語総まとめ N1 漢字 | Nihongo Soumatome N1 Kanji
6. 新完全マスターN1 文法 | Shin Kanzen Master N1 Bunpou
7. 新完全マスターN1 聴解 | Shin Kanzen Master N1 Choukai
8. 新完全マスターN1 読解 | Shin Kanzen Master N1 Dokkai
9. 新完全マスターN1 語彙 | Shin Kanzen Master N1 Goi
10. 新完全マスタ-N1 漢字 | Shin Kanzen Master N1 Kanji
11. 試験に出る 文法と表現 N1 N2 | Shiken ni deru Bunpou to Hyougen N1 N2
12. 試験に出る 聴解 N1 N2 | Shiken ni deru Choukai N1 N2
13. 試験に出る 読解 N1 N2 | Shiken ni deru Dokkai N1 N2
14.  試験に出る  漢字と語彙 N1 N2 | Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
15. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法 | Drill & Drill N2 Bunpou
16. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解 | Drill & Drill N2 Choukai Dokkai (Book PDF)
17. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙 | Drill & Drill N2 Moji Goi
18. 実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
19. 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む(文章の文法・読解) | Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
20. 日本語パワードリルN1文法 | Nihongo Power Drill N1 Bunpou
21. 日本語パワードリルN1文字・語彙 | Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
22. パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 | Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
23. 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター | Speed Master N1 Dokkai
24. 合格できる日本語能力試験 | JLPT Goukaku Dekiru N1
25. 短期マスタードリル N1 | Tanki Masuta Doriru N1
26. 日本語能力試験模試と対策 N1 | JLPT Moshi to Taisaku N1
27. 日本語能力験 完全模試 N試1 | JLPT Kanzen Moshi N1
28. 絶対合格! 日本語能力試験 徹底トレーニング N1 文字語彙 | Zettai Goukaku JLPT Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
29. 日本語能力試験N1予想問題集N1 | JLPT Yosou Mondaishuu N1(Book PDF)
30. パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 文字・語彙問題集 | Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
31. 日本語能力試験スーパー模試N1 | JLPT Super Moshi N1
32. 日本語能力試験20日で合格 N1文字・語彙・文法 | 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou
33. 2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1 | JLPT N1 2009 - 2011
34. TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語 | TRY! JLPT N1 Bunpou (AudioCD)
35. 耳から覚える文法トレーニングN1 | Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
----------------------------------------------------------------------------------------------
XEM ONLINE :
1. 日本語総まとめ N1 文法 : Xem
2. 日本語総まとめ N1 聴解 : Xem 
3. 日本語総まとめ N1 読解 : Xem
4. 日本語総まとめ N1 語彙 : Xem 
5. 日本語総まとめ N1 漢字 : Xem 
6. 新完全マスターN1 文法 : Xem 
7. 新完全マスターN1 聴解 : Xem 
8. 新完全マスターN1 読解 : Xem 
9. 新完全マスターN1 語彙 : Xem 
10. 新完全マスタ-N1 漢字 : Xem 
11. 試験に出る 文法と表現 N1 N2 : Xem
12. 試験に出る 聴解 N1 N2 : Xem
13. 試験に出る 読解 N1 N2 : Xem
14.  試験に出る  漢字と語彙 N1 N2 : Xem
15. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法 : Xem
16. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解 : Xem
17. ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙 : Xem
18. 実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解) : Xem
19. 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む(文章の文法・読解) : Xem
20. 日本語パワードリルN1文法 : Xem
21. 日本語パワードリルN1文字・語彙 : Xem
22. パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1 : Xem
23. 日本語能力試験問題集N1読解スピードマスター : Xem
24. 合格できる日本語能力試験 : Xem
25. 短期マスタードリル N1 : Xem
26. 日本語能力試験模試と対策 N1 : Xem
27. 日本語能力試験 完全模試 N1 : Xem
28. 絶対合格! 日本語能力試験 徹底トレーニングN1文字語彙 : Xem
29. 日本語能力試験N1予想問題集N1 : Xem
30. パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 文字・語彙問題集 : Xem
31. 日本語能力試験スーパー模試N1 : Xem
32. 日本語能力試験20日で合格 N1文字・語彙・文法 : Xem

----------------------------------------------------------------------------------------------
JLPT ON YOUTUBE :----------------------------------------------------------------------------------------------
LINK DOWNLOAD :

***FOLDER ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU :
1. Fshare (full updated 9.9.2016): Click here
2. Mediafire (update 9.9.2016) : Click here
3. Mega (update 9.9.2016) : Click here
4. Google Drive (update 9.9.2016) : Click here
5. Mediafire (updating) : Click here
Password unlock link : studyjapanese.net 

***THEO TỪNG TÀI LIỆU RIÊNG LẺ :


1. Nihongo Soumatome N1 Bunpou 
日本語総まとめ N1 文法

2. Nihongo Soumatome N1 Choukai
本語総まとめ N1 聴解


3. Nihongo Soumatome N1 Dokkai
日本語総まとめ N1 読解

4. Nihongo Soumatome N1 Goi
日本語総まとめ N1 語彙


5. Nihongo Soumatome N1 Kanji
日本語総まとめ N1 漢字
6. Shin Kanzen Master N1 Bunpou
新完全マスターN1 文法

7. Shin Kanzen Master N1 Choukai
新完全マスターN1 聴解

8. Shin Kanzen Master N1 Dokkai
新完全マスターN1 読解


9. Shin Kanzen Master N1 Goi
新完全マスターN1 語彙

10. Shin Kanzen Master N1 Kanji
新完全マスターN1 漢字


11. Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2
試験に出る 文法と表現 N1.N2

12. Shiken ni Deru Choukai  N1.N2
試験に出る 聴解 N1 N2


13. Shiken ni Deru Dokkai  N1.N2
試験に出る 読解 N1 N2

14. Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2
試験に出る  漢字と語彙 N1 N2


 15. Drill & Drill N1 Bunpou
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文法

16. Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)
リル&ドリル日本語能力試験 N1 聴解・読解


17. Drill & Drill N1 Moji Goi
ドリル&ドリル日本語能力試験 N1 文字・語彙

 18. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku
  実力アップ!日本語能力試験N1 「聞く」(聴解)


19. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu
 実力アップ!日本語能力試験 N1 読む
(文章の文法・読解)

20. Nihongo Power Drill N1 Bunpou
日本語パワードリル N1 文法


21. Nihongo Power Drill N1 Moji Goi
日本語パワードリルN1文字・語彙

22. Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1
パターン別徹底ドリル日本語能力試験N1


23. Speed Master N1 Dokkai
 日本語能力試験問題集 N1
読解スピードマスター

24. JLPT Goukaku Dekiru N1
合格できる日本語能力試験 N1 


25. Tanki Masuta Doriru N1
短期マスタードリル N1 
Mediafire | Fshare | Mega | Google

26. JLPT Moshi to Taisaku N1 
日本語能力試験模試と対策 N1 
Mediafire | Fshare | Mega | Google


27. JLPT Kanzen Moshi N1
日本語能力試験 完全模試 N1
Mediafire | Fshare | Mega | Google

28. Zettai Goukaku JLPT 
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi
 絶対合格! 日本語能力試験 
徹底トレーニング N1 文字語彙
 Mediafire | Fshare | Mega | Google


29. JLPT Yosou Mondaishuu N1 (Book PDF)
日本語能力試験N1予想問題集N1
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

  30. Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi
 パターンで学ぶ 日本語能力試験 N1 
文字・語彙 問題集
 Mediafire | Fshare | Mega | Google


31. JLPT Super Moshi N1
 日本語能力試験スーパー模試N1
 Mediafire | Fshare | Mega | Google

32. 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 
 日本語能力試験20日で合格 N1
文字・語彙・文法
 Mediafire | Fshare | Mega | Google


33. JLPT N1 2009 - 2011 
2009 年~2011年 模擬試験 1級とN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google
34. TRY! JLPT N1 Bunpou (AudioCD)
 TRY! 日本語能力試験 N1
文法から伸ばす日本語
Mediafire | Fshare | Mega | Google

35. Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
耳から覚える文法トレーニングN1
Mediafire | Fshare | Mega | Google

----------------------------------------------------------------------------------------------
Links đóng góp chia sẻ : ĐÃ CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ TRÊN BÀI VIẾT

1. Bạn Noname :
- Kanzen Master 1kyuu Grammar - Vietnamese - BookDPF : Click here 
- Mimi Bunpou N1 - Audio : Click here
- Gokaku dekiru N1- Audio : CD1 CD2
- Pattern-Betsu Tettei Drill N1 - Audio : CD1 CD2
- Soumatome choukai N1 - Audio : CD1 CD2
- Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio : Click here
2. Bạn Tiên Trương :
- 1kyuu Soumatome Kanji - Goi : Click here
3. Bạn dấu tên :
- Soumatome N1 Kanji : Click here
- Soumatome N1 Dokkai - sách PDF : Click here 
4. Bạn minhvan tran:
- Shin Kanzen Master Bunpou N1 : Click here
5. Bạn Bách Hà Ngọc:
- 合格できる日本語能力試験N1 - Goukaku Dekiru N1 (Book PDF): Click here
6. Kho dữ liệu N1, N2 của Beast Wolf and Nakari Amane : Mega
7. Bộ tài liệu ôn thi N1 chia sẻ bởi bạn Duy Trieu : Facebook
8. Nguyễn Sĩ Tú : Bộ Shiken ni Deru (4 cuốn) : Click here

Chân thành cảm ơn các bạn đã đóng góp chia sẻ để dữ liệu trên website chúng ta ngày càng phong phú !
Comments
85 Comments

85 comments:

 1. vẫn thiếu quyển kanji va goi N1 nhỉ,anh Châu cố gấng sưu tầm thêm nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ok hy vọng sẽ có sớm nhiều tài liệu quý cho mọi người.
   Thân,

   Xóa
 2. em có cuốn này. Anh check rồi up lên nha
  http://www.mediafire.com/view/?9t53kz0xx7w438b

  Trả lờiXóa
 3. link bị hỏng rồi anh Châu ơi! :)

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Link đã ok rồi nhé Nhân Mai Văn,
   Thân,

   Xóa
  2. Cho e hỏi có link file nghe từ vựng k ạ?

   Xóa
  3. Cho e hỏi có link file nghe từ vựng k ạ?

   Xóa
 4. Bạn ơi, các file phải có password mới load về được, chỉ giúp mình với. Thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đọc kỹ và suy nghĩ trước khi khỏi!
   Trước khi ăn cũng nên biết mình sẽ ăn cái GÌ nha bạn!

   Xóa
 5. pass ko Unlock được ! Admin xem lại. hoặc gỡ pass ra cho a e download. CẢM ƠN

  Trả lờiXóa
 6. 総まとめ N1 読解 :
  3. 短期 マスタ- ドリル N1 :
  4. 試験に出る 読解 N1 N2
  Ad oi may cai nay e muon tai ve lam the nao duoc ad

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có links download bên dưới đó em, đọc kỹ bài viết em nhé.
   Thân,

   Xóa
 7. Link dow co 2 duong link the nay
  LINK DOWNLOAD :
  1. Mediafire : Click here
  2. Fshare : Click here
  Vay e phai dow theo cai nao
  Vi e dow theo duong link dau tien Media.. thi khong mo duoc
  A hay chi cho e cai cach dow thuan tien nhat
  Thanks!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Download dễ mà em, dùng 1 trong 2 links đó là ok, Fshare thì có hạn chế về tốc độ còn Mediafire thì cứ Maximum mà kéo thôi. Em click vào link nó sẽ hiện ra 1 folder, em cần file nào thì cứ click vào đó và chờ xíu là sẽ có 1 nút hiện ra cho phép download thôi.
   Thân,

   Xóa
 8. Cảm ơn anh nhé Japan My Love :)

  Trả lờiXóa
 9. cảm ơn anh vì những tài liệu vô cùng hữu ích này

  Trả lờiXóa
 10. Adm ơi!...ráng kiếm zúp mình quyển Shin Kanzen Master N1 đi!...mình kiếm khắp các web rùi mà ko có!...nếu ai có quyển nì liên lạc mình với (email: baloc18@yh.com.vn) hoặc chụp hình up lên để mọi người cùng tham khảo nhé!^^

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý quên nữa! quyển dokkai ấy!:)

   Xóa
 11. Xin hỏi có bạn nào có cuốn N1 Từ Vựng không ? (総まとめ)

  Trả lờiXóa
 12. Tớ có đủ bộ Soumatome N1 nhưng ngặt nỗi không có máy scan nên không thể share cho mọi người được !

  Trả lờiXóa
 13. Cac bac oi, 'Click here' de down ma toan thay hien thi "You have EDIT permission." la do lam sao a??????????????????

  Trả lờiXóa
 14. 総まとめ漢字 N1 http://dfiles.ru/files/sko4zqra7
  cam on cac ban

  Trả lờiXóa
 15. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 16. cam on ban khoatran va anh ho minh chau nhieu

  Trả lờiXóa
 17. Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều, quả là những tài liệu bổ ích, cảm ơn vì đã share.^^

  Trả lờiXóa
 18. khong co quyen mimi kara oboeru cua Goi, chyokai nhi , ai co share cho moi nguoi voi :)

  Trả lờiXóa
 19. Kanji N1 nè mọi người. http://learn-japanese.livejournal.com/756698.html

  Trả lờiXóa
 20. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!!

  Trả lờiXóa
 21. mình cũng đang học và muốn đóng góp 1 tài liệu: 日本語能力試験直前対策・文字・語彙1級
  https://mega.co.nz/#!VhwWHYIL!D_OQC9rvrZdot5YTIjB6PpJpzOyuh6C9i1b-WCrLPMY

  mình mongcuốn Shinkanzen Goi quá đi! Soumatome k nuốt nổi!

  Trả lờiXóa
 22. Hi do you have 日本語 総まとめ N1 読解 in PDF for download? Thanks so much for sharing with us the CDs!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. To Skylena:
   Soumatome N1 Dokkai For You : http://www.mediafire.com/download/451w2p5yknarot4/JML.Soumatome.N1_Dokkai.rar
   Also contain in the folder links above.
   Have fun,

   Xóa
 23. hic. anh chau oi. Hinh nhu file nghe soumatou me CD2 bi loi. Em down dc roi nhung no bao tai bi loi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi Hong Minh,
   File không bị lỗi đâu em, e cứ tải về và đổi tên file lại thành .rar (tức là thêm dấu . trước chữ rar là máy tính sẽ tự hiểu thành file nén thôi), sau đó em giải nén là ok.
   Thân,

   Xóa
 24. Cam on Admin va Mina san rat nhieu. Nho trang nay ma minh co duoc rat nhieu tai lieu can thiet.

  Trả lờiXóa
 25. co ban nao co ban scan cuon パターン別徹底ドリルN1 khong share cho minh voi. Cam on nhieu!

  Trả lờiXóa
 26. soumatome choukai N1 (sach)
  http://dfiles.ru/files/n3km4ekz7

  Trả lờiXóa
 27. cảm ơn add nhiều lắm

  Trả lờiXóa
 28. Gửi bạn: Gokaku dekiru N1(book). Sách do TQ scan, bị chèn watermark, hơi xấu.
  https://mega.co.nz/#!Yscj2IoB!NMwEInbkhRTsITn0cZqBI5ONYKq0GiLb5xqoPBIcoC4

  Bộ Shinkanzen thấy trang http://giaotrinhnhatngu.com có, ko biết ai có điều kiện mua rồi scan ko? ^^
  Ngoài ra bộ 日本語パワードリル cũng hay, mong ai có tiếp tục chia sẻ ^^

  Trả lờiXóa
 29. Thank you for uploaded Soumatome choukai N1 book! Really cannot find it anywhere.
  Just wondering if you would be able to upload the "Pattern-Betsu Tettei Drill N1"
  Also for the audio video, somehow whenever we try to download from mediafire, it will be refreshing its page again.. is there another link we can download it from?

  Trả lờiXóa
 30. Add ơi biết chỗ nào bán sách Kanji Eigoban Sankousetsu (Booklet) I, II theo quyển Mina no Nihongo không ? Em ở Gò Vấp, TP. HCM. Tìm trên mạng người ta chỉ đến trước ĐH KH Xã Hội và Nhân Văn có tiệm sách nhưng em đến thì không thấy tiệm nào hết. Em đang ôn thi N4 nhưng kanji của nó khó nhớ quá. Cám ơn Add !...

  Trả lờiXóa
 31. To Mr. Châu: Em vào bài tổng hợp đầy đủ giáo trình Minna no Nihongo download sách đó về và in ra học cũng ok mà, ah mà đúng là đối diện trường Nhân Văn có 1 nhà sách có bán khá nhiều sách tiếng Nhật.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sách trong mục Tổng Hợp giáo trình Minna em tải về rồi nhưng mờ quá, mắt em lại kém nên định tìm sách in để dễ xem. Hồi xưa ở trước trường Nhân Văn có 1 tiệm sách, giờ chỗ đó xây tòa nhà Prudencal gì rồi. Cám ơn Add

   Xóa
 32. có bạn nào có cd bộ 耳から覚えるkhông, cho mình xin với. mình lỡ mua 1 đống sách đem qua Nhật, mà o có cd. bây giờ không biết sao học đây. bạn nào có lòng hảo tâm up file nghe lên với, giúp mình với. xin đa tạ nhìu...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đang ở Nhật thì tìm 1 thư viện gần nhất đăng ký thẻ member, sẽ mượn được rất nhiều sách, các giáo trình ôn JLPT thông dụng có hết đấy ( tối đa 6 quyển / 2 tuần )

   Xóa
 33. dang theo gia trinh mimi kara
  khong co cuon tu vung voi cuon ngu phap tiec qua

  Trả lờiXóa
 34. em cung xin dong gop cuon nay
  http://www.mediafire.com/view/0hyy79mpzoxmf0q/TU_DIEN_NGU_PHAP_Essential_Japanese_Expressions.pdf

  Trả lờiXóa
 35. Thanks minhvan tran nhé, anh sẽ xem lại và sớm đưa lên share cùng mọi người.
  Thân,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. cuon sinkanzenmaster bunbou N1
   http://www.mediafire.com/view/fmipimrq5kyw5ga/新完全掌握日语能力考试N1级语法.pdf

   Xóa
 36. Học 2001 từ kanji bằng công cụ hữu hiệu
  http://tranphuochung.wordpress.com/2012/07/27/hoc-2001-tu-kanji-bang-cng-cu-huu-hieu/

  Trả lờiXóa
 37. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://www.mediafire.com/view/ad67l5bk8lgn70f/Kanji_de_Manga_Vol1.pdf
   http://www.mediafire.com/view/1hhzzj79socw5d5/Kanji_de_Manga_Vol2.pdf
   http://www.mediafire.com/view/jb01ndpn1harufm/Kanji_de_Manga_Vol3.pdf
   http://www.mediafire.com/view/8zo0dbpoj4ub784/Kanji_de_Manga_Vol4.pdf
   http://www.mediafire.com/view/6zkguq2bnbi5d2k/Kanji_de_Manga_Vol5.pdf
   http://www.mediafire.com/view/ekeprdonzmu77ce/Kanji_de_Manga_Vol6.pdf

   Xóa
 38. To minhvan tran: Thanks e đã share sách cho cộng đồng nhé, riêng phần Kanji de manga vol 1-6 link có vẻ chưa ổn, em cập nhật link lại giùm anh nhé.
  Thân,

  Trả lờiXóa
 39. http://dcs.lacviet.com.vn/index.php/vi/component/jshopping/may-pc/tu-dien-nhat-viet

  tu dien nay rat hay cho nhung ai hoc tieng nhat , dinh nghia , giai thich bang tieng nhat roi dich sang tieng viet rat de hieu
  sau khi cai dat xong khong duoc mo phan mem len lien

  ma vao C:\Program Files \LacViet\mtdJVN copy file mtd2008EVA.INT

  luu rieng mot noi nao do de cat giu sau 30 ngay het han dung thu

  thi copy de file nay vao lai cho cu de roi dung thu tiep 30 ngay

  Trả lờiXóa
 40. tu phan nghia, dong am di nghia , cotowaza, quan dung ngu rat bo ich cho ai hoc N2, N1
  http://www7a.biglobe.ne.jp/~gakusyuu/kokugo.htm

  Trả lờiXóa
 41. bộ sách Gokaku dekiru N1 đầy đủ
  http://www.mediafire.com/download/chzmunpbnp0q9nu/%E5%90%88%E6%A0%BC%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%83%BD%E5%8A%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93N1.pdf
  http://www.mediafire.com/download/par1bwmjdda06gt/Gokaku+dekiru+N1+CD1.rar?ssl=on
  http://www.mediafire.com/download/my7vpgp62w7fe02/Gokaku+dekiru+N1+CD2.rar

  Trả lờiXóa
 42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 43. Kiku choukai N1 ( CD only )
  http://www.mediafire.com/download/4phwkjujol3gm8q/N1_kiku.rar

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bạn nào có script của kiku thì share cho mình với.

   Cảm ơn các bạn

   Xóa
 44. gửi mọi người tài liệu drill &drill n1 choudokkai (PDF):
  http://pan.baidu.com/wap/shareview?&shareid=371908&uk=154490501&dir=%2F&page=1&num=20&fsid=1566661480&third=6
  Click vào ô màu xanh bên phải là down được, audio bạn nào có chia sẻ nhé ^^

  Trả lờiXóa
 45. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 46. Hix mình ko down dc Shinkanzen Choukai admin check giùm vs....
  Mình theo page này từ hồi học sơ cấp tới h, cả kho tài liệu tuyệt vời ^^ cám ơn mn nhiều lắm lắm >:D<

  Trả lờiXóa
 47. khong biet ai co cuon
  Mimi kara oboeru N1 goi khong nhi

  Trả lờiXóa
 48. admin ơi.sao khong tải được cd1 cd2 của gokaku vậy

  Trả lờiXóa
 49. có ai có sách パターン別徹底ドリルN1 không.chia sẻ với mình được không

  Trả lờiXóa
 50. anh xem lai roi up cho moi nguoi
  http://www.mediafire.com/view/ifn16zyt0tveiiy/Nihon_o_Shiru.pdf
  http://www.mediafire.com/view/a3nump0hiivy0c2/nyuusu_de_fuyasu_goi_hyougen.pdf
  http://www.mediafire.com/view/5endt7kmzbzd8ce/Nihongo_Somatome_Mondaishu_N1_Vocabulary.pdf

  Trả lờiXóa
 51. @Bách Hà Ngọc: audio 1 của Gokaku dekiru N1 bị set private rồi, bạn có thể public chia sẻ với mọi người được không?

  Trả lờiXóa
 52. gửi mọi ngừoi sách doriru N1. rất tiêc chưa có CD
  http://www.mediafire.com/view/1okb2737nbyss32/doriru.pdf

  Trả lờiXóa
 53. Anybody have the N1 Kiku book?

  Trả lờiXóa
 54. Anyone have N1 mimi kara oboeru series?

  Trả lờiXóa
 55. Bạn nào cần tài liệu Tiếng Nhật liên hệ nick facebook: Minna No Nihongo

  Trả lờiXóa
 56. Ad ơi, xem lại link down 合格できるN1 Audio CD1 và CD2 với, cả 2 link bị set private cả rồi. Cám ơn Ad.

  Trả lờiXóa
 57. Ko có bạn nào có quyển パターン別 徹底ドリルN1 ạ? :(

  Trả lờiXóa
 58. Tài liệu luyện thi N1 đây mọi người, tiếc là chỉ có file pdf. ai có audio thì share với nhé
  http://pan.baidu.com/wap/link?uk=2419375604&shareid=402991&third=0

  Trả lờiXóa
 59. Chào các bạn,

  Bạn nào có CD quyển này thì share cho mình với
  『TRY! 日本語能力試験 N1 文法から伸ばす日本語』

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://pan.baidu.com/wap/link?uk=3104273692&shareid=3088752332&third=0
   link tải file bạn cần đó, vào links bấm vào chữ 下载 (18.23MB)
   để tải nhé

   Xóa
  2. bạn có PDf của Try N1 không? cho mình xin đi,nếu bạn ở TPHCM bạn cho mình mượn sách để pôto được không?

   Xóa
 60. Ad ơi, link down Shin Kanzen Master choukai N1 - Audio
  Báo là không tìm thấy folder.

  Ad check giúp nhé

  Trả lờiXóa
 61. Bạn nào có tài liệu này không, cho mình xin với:

  徹底トレーニングN1文字語彙

  Trả lờiXóa
 62. Moshi to Taisaku N1 (pdf & 2 CDs)
  https://mega.nz/#!mxlXTCyC!gyeEExwgvuR91NgRLOBRuAQ2uQcnshUSrjSyRy_GfaE

  Trả lờiXóa
 63. Shin Kanzen N1 - Choukai (sach + CD)
  https://mega.nz/#!voVk2RqD!2GwseOSNtUSkva3iymvC1M0PPEHBmj5DalLUs9iFD0E

  Shin Kanzen N1 - Dokkai
  https://mega.nz/#!bxMkERCT!vzbOGh927TwcTkyACHH3ILAwfz9EGbNGLuNGe0ltdFo

  Trả lờiXóa
 64. Thank you. I always run into what I need here :D

  I found these N2 and N1 materials around some blog and FB:
  https://mega.nz/#F!i4ZWAKpA
  !CvO_MEcCYJygzZZa5VK5-Q
  In case you add them up there, credit Beast Wolf and Nakari Amane as they are the original providers of the ebooks.
  Good day!

  Trả lờiXóa
 65. các bạn có thể tải phần nghe gokaku dekiru N1 qua link sau:
  https://drive.google.com/file/d/0B9YV-4qDoN_qYThobXFIWmpXbEk/view?usp=sharing
  chúc các bạn học tốt

  Trả lờiXóa
 66. There is still missing the audio:
  Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)

  There is still missing the book:
  TRY! JLPT N1 Bunpou (AudioCD)
  Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)

  Trả lờiXóa